• sztyblewicz-architekci

Najnowsze projekty. Więcej w zakładce PROJEKTY.

HOTEL KORYTARZE
HOTEL KORYTARZE
BIURO WILDA
BIURO WILDA
BIURO PRACOWNI
BIURO PRACOWNI
SALON DLA PSÓW
SALON DLA PSÓW
DOM PNIEWY
DOM PNIEWY
DOM GRUSZCZYN
DOM GRUSZCZYNOFERTA

Ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb naszych klientów.
Skontaktuj się z nami, powiedz czego potrzebujesz, dobierzemy odpowiedni dla ciebie zakres projektu wnętrz.

Zapraszamy

SPOTKANIE

SPOTKANIE

Naszym głównym założeniem jest za­po­znan­ie się z Państwa potrzebami pod względem fun­kcjo­na­lnym oraz este­ty­cznym, dotyczącymi aranżacji wymarzonego wnętrza. Podczas roz­mo­wy będziemy chcieli poznać Pań­stwa oczekiwania na temat spo­so­bu wykorzystania poszczególnych po­mie­szczeń, zwyczaje, upodobania oraz gusta dotyczące kolorów, ma­ter­ia­łów wykończeniowych, oraz pre­fe­ro­wa­ne­go stylu.

 

POMIARY

POMIARY

Wykonujemy szczegółowe pomiary sta­nu istniejącego pomieszczenia / mie­szka­nia / domu, wraz ze wszystkimi in­sta­la­cja­mi elektrycznymi oraz hyd­rau­li­czny­mi.

 

UKŁADY FUNKCJONALNE

Przedstawiamy Państwu propozycje ukła­dów funkcjonalnych, na podstawie któ­rych możemy wspólnie określić jaki układ mieszkania / domu, układ ścian, czy też rozstaw mebli, będzie Państwu najbardziej odpowiadał.

WIZUALIZACJE

Po akceptacji układu możemy przy­stą­pić do wizualizacji. Na tym etapie przedstawiamy Państwu rozwiązania do­ty­czą­ce architektury danego wnę­trza. Wizualizacje prezentują za­pro­je­kto­wa­ne meble, dobrane oświe­tle­nie, ko­lo­ry­sty­kę, materiały  oraz sze­reg roz­wią­zań two­rzą­cych unikalny charakter wnętrza.

 

RYSUNKI WYKONAWCZE

Po zatwierdzeniu wizualizacji prze­cho­dzimy do etapu rysunków wy­ko­na­wczych. Wykonujemy pro­fe­sjo­nal­nie wszystkie rysunki w programie CAD. Otrzymują Państwo szcze­gół­ową do­ku­ment­ację techniczną

 

 

ZESTAWIENIA MATERIAŁOWE

ZESTAWIENIA MATERIAŁOWE

Końcowym etapem projektu (nie licząc nadzoru  autorskiego nad realizacją) są ze­sta­wie­nia oświetlenia, sprzętów oraz wyposażenia gotowego, zestawienia materiałowe oraz ilościowe okładzin ściennych i posadzek.

 

 

 

KONTAKT

SZTYBLEWICZ ARCHITEKCI

Poznań, Krańcowa 56/28
tel. +48 500 479 624
e-mail: kontakt@sztyblewicz-architekci.pl

Realizujemy projekty na terenie całej Polski

ZADZWOŃ LUB NAPISZ I UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE JUŻ TERAZ